( Home page )

Stanisław Antoni BAŃKA (1944-2014)

Prof. Stanisław Bańka

Prof. dr hab. inż. działający w Politechnice Szczecińskiej, w dziedzinie automatyki i robotyki oraz w Uniwersytecie Szczecińskim w dziedzinie informatyki.

Urodzony 24 IX 1944 r. w Brudzowicach na Śląsku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczył się w Technikum Energetycznym w Sosnowcu, gdzie uzyskał zawód technika elektromechanika i maturę (1963).

Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczeci?skiej (1963-69), uzyskując dyplom magistra in?yniera elektryka ze specjalnością automatyka i metrologia (1969).

Po studiach odbył miesięczny staż przemysłowy w Zakładach Doświadczalnych LUMEL w Zielonej Górze i 1 X 19969 rozpoczął pracę Katedrze Elektroautomatyki Politechniki Szczecińskiej jako asystent, a od roku 1970 - jako staszy asystent.

W 1971 roku rozpoczął dwuletnie niestacjonarne Studia Doktoranckie w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, uzupełnione rocznym stażem naukowym. Kiedy w roku 1973 utworzono Instytut Automatyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, przeszed? do nowoutworzonego Zak?adu Automatyki, gdzie pracowa? do chwili ko?ca, przechodz?c kolejne szczeble kariery akademickiej od st. asystenta do profesora. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie automatyki uzyskał w roku 1976 w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, a habilitację — w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie (1992).

W VII 1993 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Szczecińskiej, a w III 2006 — stanowisko kierownika Zakładu Automatyki w Instytucie Automatyki Przemysłowej. Po restrukturyzacji Wydziału Elektrycznego (2009), został kierownikiem nowopowstałej Katedry Automatyki Przemysłowej i Robotyki. W roku 2009 uzyskał również tytuł profesora nauk technicznych.

Był członkiem Senatu Politechniki Szczecińskiej w latach 1993-2005.

Pełnił funkcje prodziekana (1993-96) i dziekana (1996-2002) Wydziału Elektrycznego oraz dyrektora (2002-05) Instytutu Automatyki Przemysłowej Politechniki Szczecińskiej. Następnie, kierował działalnością naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Automatyki Instytutu Automatyki Przemysłowej PSz.

Pracował również w Zakładzie Informatyki Katedry Edukacji Informatycznej i Technicznej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Opublikował ponad 75 prac w międzynarodowych i ogólnopolskich czasopismach naukowo-technicznych i materiałach konferencji międzynarodowych i krajowych. Napisal kilka recenzji prac habilitacyjnych i był promotorem kilku doktoratów (zobacz część jego dorobku naukowego).

Był członkiem Komitetów i Komisji: ● Komitetu Automatyki i Robotyki PAN (od 1999), ● Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od 1990), ● Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR) (od 1999), ● Komisji Cybernetyki Oddział PAN w Poznaniu (od 1996, a od 2003 r. pełni funkcję jej wiceprzewodniczącego), ● Komitetów Technicznych IFAC: TC 2.1 (Control Design) oraz TC 5.4 (Large Scale Complex System) (od 2009).

Członek Rad i Komitetów Programowych i Redakcyjnych: ● kwartalnika International Journal of Applied Mathematics and Computer Science w Zielonej Górze (od 1996). ● XIV i XV Krajowej Konferencji Automatyki, ● serii wydawniczej Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN w Warszawie (od roku 2008). oraz ● ośmiu edycji Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-technicznej DPP "Diagnostyka Procesów Przemysłowych".

Sekretarz Naukowy (od 1994) i współorganizator cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej co rocznie przez Instytut Automatyki Przemysłowej PSz w Międzyzdrojach lub Szczecinie, obecnie pod nazwą IEEE International Conference on Methods & Models in Automation and Robotics (MMAR).

Jego zainteresowania naukowe: ● sterowanie optymalne i adaptacyjne układami wielowymiarowymi MIMO, ● dynamiczne i statyczne odsprzęganie układów wielowymiarowych, ● symulacja i modelowanie układów dynamicznych, ● systemy czasu rzeczywistego oraz ● rozproszone systemy komputerowego sterowania.

Jego hobby była turystyka piesza, muzyka chóralna, gra na gitarze i akordeonie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł po ciężkiej chorobie w Szczecinie, dnia 5 II 2014 r. i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (7 II 2014).

Opracował A. Marusak

——————————————————————————

Na podstawie:
1) "... Prof. S. Bańka..." PAK info, 2013.
2) Strona www Katedry Edukacji Informatycznej i Technicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.
3) Strona www Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego z nekrologiem.
4) S. Domek: "Zmarł prof.dr hab.inż.Stanisław Bańka". Na stronie Wydzia?u Elektrycznego ZUT www.( Home page )