( Home page )

Dorobek naukowy

Stanisław Antoni Bańka

1. Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko:
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Katedra Edukacji Informatycznej i Technicznej, Zakład Informatyki. Stanowisko: profesor nadzwyczajny
[zaczerpnięto z: http://www.eti.univ.szczecin.pl/?q=node/25]

2. Prace naukowe opublikowane w latach 2004-2009

 1. S. Bańka, P. Dworak: Sterowanie adaptacyjne w wielowymiarowych układach dynamicznych. Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 1, 2004, str. 19 – 24.
 2. P. Dworak, S. Bańka: Dynamiczne odsprzęganie prawostronnie odwracalnych układów dynamicznych. AUTOMATION’2004, 24-26 marzec 2004, Warszawa.
 3. S. Bańka, P. Dworak: Adaptive control of the model of a drilling vessel. Referat wygłoszony na 11. Symposium Maritime Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. 3-4 Juni 2004, Rostock, pp. 87-92.
 4. S. Bańka, P. Dworak: Dynamic decoupling of the right invertible systems. Proc. 10th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’2004, 30 August - 2 September 2004, Międzyzdroje, pp.279-284..
 5. S. Bańka: O projektowaniu wielowymiarowych układów adaptacyjnego sterowania. Referat problemowy. Materialy XV KKA. 27-30.06.2005 Warszawa. t. 1, str. 239-248.
 6. P. Dworak, S. Bańka: Efficient algorithm for synthesis of multipurpose control systems with dynamic decoupling. Proc. 11th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’2005, 30 August - 2 September 2005, Międzyzdroje, pp.
 7. S. Bańka, P. Dworak: Efficient algorithm for designing multipurpose control systems for invertible and right invertible MIMO LTI plants. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences. Vol. 54, No. 4, 2006, pp. 429-436.
 8. S. Bańka: Zastosowanie metod sterowania optymalnego w wielowymiarowych układach regulacji. Praca zbiorowa pt. “Współczesne techniki regulacji i pomiarów oraz metody sterowania”. Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2006, str. 113-133
 9. Bańka S., Jaroszewski K.: Neural network based diagnostic system for industrial purifying fumes installation. 6th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety of Technical Processes SAFEPROCESS 2006. Beijing, PR China, August 30 –September 1, 2006, pp. 727–732.
 10. Bańka S., Dworak P.: On decoupling of LTI MIMO systems with guaranteed stability. Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 6, 2007, s. 46–51.
 11. S. Bańka, K. Jaroszewski.: Artificial neural networks in diagnostic system for purifying fumes installation. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences. vol. 14, No. 4, 2007, s. 532–541.
 12. S. Bańka, P. Dworak: Dynamiczne i statyczne odsprzęganie układów sterowania manualnego na przykładzie modelu statku wiertniczego. “Problemy automatyki i sterowania statkiem”. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2007, s. 83–95.
 13. S. Bańka: Sterowanie wielowymiarowymi układami dynamicznym. Ujęcie wielomianowe. Seria Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Tom 11, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2007.
 14. S. Bańka , P. Dworak: Dynamiczne i statyczne odsprzęganie układów sterowania manualnego na przykładzie modelu statku wiertniczego. “Sterowanie i automatyzacja: Aktualne problemy i ich rozwiązania”. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych. Warszawa 2008, s. 36–45.
 15. S. Bańka, K. J. Latawiec: On Steady-State Error-Free Regulation of Right-Invertible LTI MIMO Plants. 14th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’2009, 18 - 21 August 2009, Międzyzdroje, Poland.

3. Członkowstwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach naukowych

 1. członek Komitetów Technicznych IFAC: TC 2.1 (Control Design) oraz TC 5.4 (Large Scale Complex System) (od czerwca 2009 r.)
 2. członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN (od 1999 r., od roku 2007 z wyboru)
 3. członek Komisji Cybernetyki Technicznej Oddziału PAN w Poznaniu (od 1996 r., od roku 2005 jest wiceprzewodniczącym tej Komisji).

4. Członkowstwo w Radach Programowych centralnych czasopism naukowych w Polsce

 1. członek Rady Programowej kwartalnika: International Journal of Applied Mathematics and Computer Science w Zielonej Górze (od roku 1996),
 2. członek Rady Programowej miesięcznika: Pomiary Automatyka Kontrola (od roku 2003),
 3. członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN w Warszawie (od roku 2008).

5. Członkowstwo w Komitetach Programowych i udział w organizacji międzynarodo-wych i ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych

 1. sekretarz naukowy i członek International Programme Committee of the 10th IEEE International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’2004, 30 August - 2 September 2004, Międzyzdroje, Poland,
 2. sekretarz naukowy i członek International Programme Committee of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’2005, 30 August - 2 September 2005, Międzyzdroje, Poland,
 3. sekretarz naukowy i członek International Programme Committee of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’2006, 30 August - 2 September 2006, Międzyzdroje, Poland,
 4. członek International Programme Committee of the 13th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’2008, 30 August - 2 September 2008, Międzyzdroje, Poland,
 5. członek International Programme Committee of the 14th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR’2009, 18-21 August 2009, Międzyzdroje, Poland,
 6. członek Komitetu Programowego XV Krajowej Konferencji Automatyki, 27-30 czerwca 2005, Warszawa.
 7. członek Komitetu Programowego ogólnopolskiej konferencji nt. Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP’2005, wrzesień 2005, Warszawa.
 8. członek Komitetu Programowego ogólnopolskiej konferencji nt. Diagnostyka Procesów i Systemów DPS’2007, wrzesień 2007, Zielona Góra-Słubice.
 9. członek Komitetu Programowego XVI Krajowej Konferencji Automatyki, 11-15 maja 2008, Szczyrk.
 10. członek Komitetu Programowego ogólnopolskiej konferencji nt. Diagnostyka Procesów i Systemów DPS’2009, 7-9 wrzesień 2009, Gdańsk.

6. Promotorstwo w przewodach doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk technicznych

 1. Mgr inż. Grzegorz Barzyk: “Modelowanie i badania symulacyjne systemu sterowania pracą siłowni wiatrowej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji”, Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej, październik 2004,
 2. Mgr inż. Paweł Dworak: “Dynamiczne odsprzęganie wielowymiarowych obiektów o jednakowej i niejednakowej liczbie wejść i wyjść w ujęciu wielomianowym”, Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej, czerwiec 2005,
 3. Mgr inż. Paweł Rogoziński: “Nowa metoda szeregowania zadań i jej zastosowanie w systemach czasu rzeczywistego”, Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej, luty 2007,
 4. Mgr inż. Krzysztof Jaroszewski: “System diagnostyczny instalacji oczyszczania spalin elektrowni węglowej, wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe”, Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej, luty 2007.

7. Recenzje prac habilitacyjnych i doktorskich:

 1. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej dr inż. Witolda Gierusza z Akademii Morskiej w Gdyni pt. “Synteza wielowymiarowych układów sterowania precyzyjnego ruchem statku z wykorzystaniem wybranych metod układów odpornych”. Wydawnic-two Akademii Morskiej w Gdyni, luty 2005 r.
 2. Recenzja rozprawy habilitacyjnej pt. “Praktyczne sterowanie systemami dynamicznymi z widmem punktowym i parametrami przedziałowymi” oraz opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr inż. Krzysztofa Oprzędkiewicza z AGH, sierpień 2009 r.
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Osypiuka pt. “Wielopętlowy odporny układ regulacji n-MFC (Model Following Control) w zastosowaniu do sterowania manipulatora szeregowego”. Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej, grudzień 2004 (promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Skoczowski, PS),
 4. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Pietrusewicza pt. “Aplikacja algorytmu model-following w programowalnym sterowniku automatyki”. Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej, lipiec 2005 r. (promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Skoczowski, PS),
 5. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Białego pt. “Podniesienie sprawności i niezawodności układów regulacji kotłowni parowych przy wykorzystaniu logiki rozmytej oraz odpornych układów MFC”. Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej, luty 2006 r. (promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Skoczowski, PS),
 6. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Dąbkowskiego pt. “Analiza jakości wykonania pokrycia powierzchni terenu przez autonomicznego robota mobilnego”. Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, maj 2006 r. (promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Grono, PG),
 7. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Smyka pt. “Układowa realizacja splotu z wykorzystaniem resztowej reprezentacji wielomianów”. Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, październik 2007 r. (promotor: dr hab. inż. Zenon Ulman, prof. nadzw. PG).( Home page )