( Home page )
Prof. Jerzy Sołdek

JERZY SOŁDEK

Profesor zw. działający w Politechnikach Gdańskiej i Szczecińskiej oraz Akademii Morskiej w Szczecinie i Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Specjalista w dziedzinach: organizacji systemów komputerowych sterowania procesami energetycznymi i przemysłowymi oraz automatyzacji elektrowni wodnych.

Urodzony 10 listopada 1931r. w Kowali, woj. Lubelskie.

Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamojskiego w Lublinie (1951). Studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (1956), gdzie również uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1962). W roku 1971 został powołany na stanowisko docenta w Politechnice Szczecińskiej, a tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1987.

W latach 1956-71 pracował jako nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej, zajmując stanowisko asystenta (1956-58), starszego asystenta (1958-62) i adiunkta (1962-1971). W roku 1971 przeszedł do pracy w Politechnice Szczecińskiej na stanowisko docenta w Instytucie Okrętowym (1971-87), profesora nadzwyczajnego (1987-96), profesora zwyczajnego (od 1996).

W czasie ostatnich dwóch lat studiów intensywnie uczestniczył w pracach badawczych, jako współ-wykonawca kompleksowych pomiarów charakterystyk hydrozespołów w sześciu elektrowniach wodnych. W latach 1956-59 specjalizował się w automatyzacji elektrowni wodnych, a następnie w pomiarach i sterowaniu procesami energetycznymi i przemysłowymi (1960-63). W tym czasie opracował i wdrożył 35 prototypowych urządzeń automatyki i pomiarów, uzyskując patenty krajowe i zagraniczne.

Głównym nurtem Jego zainteresowań naukowych w latach 1964-84 były zagadnienia sterowania ruchem morskich obiektów pływających oraz złożone systemy sterowania występujące w oceanotechnice, wymagające stosowania komputerów i zasad techniki systemów. Od roku 1985 koncentruje się na zagadnieniach informatyki, w dwóch jej obszarach: ● grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów oraz wizualizacji procesów, ● organizacji systemów komputerowych w zakresie projektowania sieci komputerowych i budowy reprogramowalnych procesorów sprzętowego wspomagania obliczeń.

Profesor Jerzy Sołdek jest kreatorem rozwoju informatyki w środowisku naukowym Szczecina. Od roku 1971, z paroosobowym zespołem doprowadził do powstania Zakładu Automatyki i Techniki Systemów (1972), następnie przekształconego w Katedrę Informatyki i Automatyki Morskiej (1989), Instytut Informatyki i Automatyki Morskiej (1991), Instytut Informatyki (1995) i Wydział Informatyki (maj 1999). Był kierownikiem lub dyrektorem tych jednostek, a w latach 1999-2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej.

Prof. Jerzy Sołdek, był kierownikiem Zakładu Inteligentnych Agentów i Komunikacji Informacyjnej na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej, przewodniczącym Komisji Informatyki PAN Oddział Gdańsk. W latach 1964-72 był kierownikiem sekcji cybernetyki technicznej Oddziału Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego w Gdańsku.

Pracował również w Zakładzie Technologii Transportu Zintegorwanego i Ochrony Środowiska Akademii Morskiej w Szczecinie. Był członkiem Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Jego dorobek naukowy zawiera 236 pozycji, a w tym autorem lub współautorem: 10 książek, 96 artykułów naukowych i 102 opracowań projektowo konstrukcyjnych. Opatentował 5 wynalazków, wdrożył 79 rozwiązań konstrukcyjnych, opracował prototyp systemu sprzętowo-programowego dynamicznego pozycjonowania okrętów Marynarki Wojennej i statków. Był promotorem 9 zakończonych prac doktorskich.

Był: członkiem Rady Programowej międzynarodowego czasopisma Engineering Simulation (od 1998), członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Informatyzacji (od 1996) i Rosyjskiej Akademii Nawigacji i Sterowania Ruchem (od 1995), członkiem Stałego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Systemów Techniki Morskiej ICMES (od 1987), członkiem dwóch amerykańskich towarzystw informatycznych: Computer Society i Association for Computer Machinary.

Był organizatorem corocznej międzynarodowej konferencji Advanced Computer Systems (od 1994) oraz głównym współorganizatorem czterech innych cyklicznych konferencji międzynarodowych. W wieku 80 lat był aktywnym nauczycielem akademickim, pracownikiem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Jest żonaty (żona Krystyna), ma dwoje dzieci (syna Tomasza – architekt, córkę Dagmarę – ekonomista). Jego hobby jest turystyka (narty, rower, wędrówki piesze) i sztuka.

Zredagował A. Marusak

Na podstawie:
1) Narcyz Klatka: "Wydz. Elektr. Politechniki Gdanskiej kolebka zorganizowanego Ruchu Cybernetycznego na Wybrzezu Gdanskim w latach 1964-1974". 100-lecie Wydz. Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Gdańskiej. Witryna Wspomnień.
2) Zyciorys profesora Jerzego Soldka.
3) Rada Wydz.Inzynieryjno-Ekonomicznego Transportu A M.
4) Department of Information Technology ZSBSz.( Home page )