( Home page )

ZDZISŁAW NAWROCKI

Prof. dr inz. Zdzislaw Nawrocki

Dr inż., profesor w dziedzinie miernictwa i metrologii elektrycznej.

Urodzony dnia 27 lipca 1942 r. w Kościanie, jako syn Władysława i Jadwigi.

Technikum Energetyczne w Poznaniu ukończył w roku 1961. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej (PWr), gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka (1967) na podstawie pracy dyplomowej “Fazoczuły wzmacniacz prądu stałego z przetwarzaniem do automatycznych układów pomiarowych” wykonanej pod opieką prof. dr hab. inż. Ryszarda Gotszalka.

Pracę doktorską nt. “Elektroniczne przekładniki pomiarowe prądów i napięć o częstotliwości przemysłowej”, obronił w roku 1973. Promotorem tej pracy był prof. Ryszard Gotszalk.

Habilitację uzyskał w roku 1991 za monografię pt. “Problemy porównywania prądów stałych oraz sinusoidalnych prądów przemiennych o krotnych wartościach”, w dyscyplinie Elektrotechnika i specjalności Metrologia Elektryczna. Nominację profesorską otrzymał z rąk Prezydenta RP w roku 2010.

Jest profesorem w Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem Zakładu Przyrządów i Systemów Pomiarowych. Specjalizuje się w zakresie metrologii elektrycznej.

Opracował szereg urządzeń pomiarowych, takich jak np.: ● system do pomiaru napięć, prądów i mocy skrajnie małych wartości; ● magnetyczne komparatory prądów przemiennych; ● przyrządy do pomiaru impedancji obwodów zwarciowych; oraz ● indukcyjne dzielniki wysokiego napięcia.

Jest autorem lub współautorem ok. 100 artykułów dotyczących urządzeń, przetworników i systemów pomiarowych, 25 patentów. Jest autorekm 8 rozdziałów w książkach oraz 2 skryptów dla studentów: 1) "Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe", Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2008; oraz 2) "Analogue and digital measurement systems", Wyd. PWr, 2011.

Jest członkiem PTETiS i członkiem zarząduOddziału Wrocławskiego. Był zastępcą przewodniczącego (1996-99, 2002-2005, 2008-2011) i przewodniczącym (1999-2002, 2005-2008) Oddziału Wrocławskiego PTETiS.

Za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną został wyróżniony wieloma nagrodami Rektora PWr oraz Dziekana i Dyrektora Instytutu. Otrzymał Złotą Odznakę PWr oraz Złotą Odznakę PTETiS (2008).

Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1987).

Opracowal A. Marusak( Home page )