( Home page )

KONSTANTY BIELAŃSKI (1910-1994)

Doc. Konstanty Bielański (1910-1994)

Docent dr inż. Konstanty Bielański urodził się 17 lipca 1910 roku w Nowym Sączu i tam skończył gimnazjum w 1931 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Mechanicznym Oddział Elektryczny.

Studiował z przerwami do 1944 roku. Przerwy wynikły z powodu konieczności zarobkowania, zwłaszcza po śmierci ojca (1935), a następnie z powodu wojny. W międzyczasie pracował w różnych firmach lwowskich jako np.: elektromonter, elektryk samochodowy, instruktor traktorowy, technik konstruktor.

W 1944 roku ukończył studia na Politechnice Lwowskiej, uzyskując zaświadczenie ukończenia tzw. “Lemberger Technische Fachkurse". Następnie przez jeden rok pracował na uczelni o ówczesnej nazwie Lwowskij Politechniczeskij Instytut, w charakterze starszego laboranta.

W 1945 roku w ramach repatriacji przyjechał do Gliwic, gdzie rozpoczął pracę początkowo na stanowisku starszego asystenta, a od roku 1948 — adiunkta w Katedrze Miernictwa Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Dyplom magistra inżyniera uzyskał na Politechnice Śląskiej w 1947 roku. Równocześnie przez 18 miesięcy pracował w Instytucie Metalurgii w Gliwicach, następnie przez 4 lata w Państwowym Technikum w Bytomiu. Oprócz tego wykonywał różne prace pomiarowe i prototypowe dla przemysłu.

W dniu 4 lutego 1965 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy “Układ zastępczy transduktora". Jego promotorem był profesor Stefan Węgrzyn. W roku 1966 został powołany na stanowisko starszego wykładowcy. Znajomość języków obcych (rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego) umożliwiła mu na korzystanie z fachowej literatury zagranicznej, a stała współpraca z przemysłem zaowocowała wieloma publikacjami i patentami.

Był bardzo wartościowym pracownikiem dydaktycznym, o dużych zdolnościach pedagogicznych i zamiłowaniu do wykonywanej pracy, dzięki czemu zyskał szacunek studentów. Na początku swojej działalności naukowo-dydaktycznej wydatnie przyczynił się do zorganizowania i uruchomienia Katedry, biorąc udział w przygotowaniu nowych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń laboratoryjnych. Przez szereg lat był opiekunem grup studenckich. Prowadził zajęcia w Laboratorium Miernictwa Elektrycznego I w Gliwicach oraz wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na zawodowych studiach zaocznych oraz w punktach konsultacyjnych w Bielsku, Katowicach i Wyższej Szkole Inżynierskiej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu aż do roku 1966.

Od 1967 roku przygotował i prowadził wykłady i ćwiczenia tablicowe oraz laboratoryjne z Miernictwa Elektrycznego II na specjalności “Miernictwo elektryczne i przyrządy pomiarowe" w Gliwicach. Co roku był promotorem prac dyplomowych magisterskich.

Miał cechy bardzo dobrego pracownika naukowo-badawczego. Na szczególną uwagę zasługują jego prace stosujące transduktory do pomiaru mocy przy małych współczynnikach mocy, które z pełnym powodzeniem zastosowano w przemyśle.

Był współautorem jednego podręcznika (WSiP) oraz autorem 3 skryptów uczelnianych. Podczas pracy w Katedrze Miernictwa Elektrycznego opublikował 18 artykułów w czasopismach naukowych i technicznych, opracował szereg oryginalnych przyrządów pomiarowych na zlecenie przemysłu oraz był autorem 3 patentów wdrożonych do przemysłu. Miałem zaszczyt (jako asystent) brać udział w niektórych pomiarach przemysłowych.

Na wniosek rektora Politechniki Częstochowskiej, za zgodą władz Politechniki Śląskiej dr inż. K. Bielański został od l stycznia 1968 roku służbowo przeniesiony do pracy naukowo-dydaktycznej na niedawno powstały Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej. Tam zorganizował laboratorium i Katedrę Miernictwa Elektrycznego.

30 lipca 1968 roku został powołany na stanowisko docenta etatowego, a wkrótce na stanowisko kierownika Katedry Miernictwa Elektrycznego.

Za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej doc. Konstanty Bielański został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

30 września 1980 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 5 maja 1994 roku w Gliwicach.

Józef Parchański
————————————————————————————
Wykaz publikacji:
  Książki i skrypty
 1. Laboratorium miernictwa elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1965.
 2. Laboratorium miernictwa elektrycznego, część l i 2, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1972 i 1975.
 3. Miernictwo elektryczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975 i 1978, współautorzy J. Dyszyński, R. Hagel
 4. Laboratorium metrologii elektrycznej i elektronicznej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1981.

  Patenty
 5. Sposób pomiaru dużych prądów stałych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Opis patentowy nr 39031, Warszawa 1955, Urząd Patentowy PRL.
 6. Sposób badania skuteczności zerowania lub uziemienia w urządzeniach elektrycznych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Opis patentowy nr 45296, Warszawa 1960, Urząd Patentowy PRL. Opracowany i wykonany miernik zerowania MZ-3 był pierwszym i jedynym urządzeniem tego typu, produkowanym masowo w kraju przez Spółdzielnię Pracy “Sprawność" Racibórz i Zakład Urządzeń Elektronicznych, Kędzierzyn.
 7. Sposób pomiaru oporności właściwej pyłu i urządzenie do stosowania tego sposobu. Opis patentowy nr 45555, Warszawa 1961, Urząd Patentowy PRL.

  Ważniejsze artykuły
 8. Próby opracowania transduktora do pomiaru wielkich prądów stałych z zastosowaniem krajowych materiałów. Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Sesja Naukowa XII 1952.
 9. Metoda pomiaru kąta strarności (tg δ) przy pomocy dwóch amperomierzy i galwanometru wibracyjnego. Politechnika Śląska, Sesja Naukowa X-lecia 1955, strona 355.
 10. Metoda pomiaru kąta strarności (tg δ) przy pomocy watomierza zerowego. Politechnika Śląska, Sesja Naukowa X-lecia 1955, strona 357.
 11. Doświadczenia w dziedzinie pomiarów kontrolnych dużych prądów stałych bez przerywania prądu i produkcji. Politechnika Śląska, Sesja Naukowa X-lecia 1955, strona 359.
 12. Metoda pomiaru kąta strarności (tg δ) za pomocą dwóch amperomierzy i galwanometru wibracyjnego. Zeszyty Naukowe Poi. Śl., Elektryka 2/56, strona 79.
 13. Metoda pomiaru kąta strarności (tg δ) przy pomocy watomierza zerowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Elektryka 2/56, strona 81 oraz A. N. ZSRR Instytut Nauczania: Informacjonnyj Referatnyj Żurnal Elektrotechnika, nr 11, 1956, strona 144.
 14. Prosta metoda do pomiarów kontrolnych dużych prądów stałych bez przerywania prądu i produkcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej,Elektryka 3/56, strona 99.
 15. Pomiar kąta strarności (tg δ) za pomocą dwóch amperomierzy i galwanometru wibracyjnego, Energetyka, nr 5/57.
 16. Pomiar różnicy amplitud prądu jako sposób stwierdzenia odmagnesowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Elektryka 5/58.
 17. Transduktorowe przekładniki prądu stałego, PAK nr 6, Warszawa 1959.
 18. Pomiar oporności czynnej grubych przewodów za pomocą prądu zmiennego, Energetyka, nr 5/1960.

  Ważniejsze prace naukowo-badawcze i wykonane prototypy
 19. Opracowanie metody i wykonanie prototypu urządzenia do seryjnego badania anod magnetytowych dla Zakładów Chemicznych “Ząbkowice". Prototyp sprawdzony w przemyśle.
 20. Opracowanie i wykonanie prototypu mostka do pomiarów rezystancji materiałów izolacyjnych. Prototyp sprawdzony w praktyce.
 21. Wykonanie prototypu urządzenia do pomiaru tg b materiałów izolacyjnych. Prototyp sprawdzony w praktyce.
 22. Wykonanie prototypu urządzenia do pomiaru dużych prądów stałych. Prototyp sprawdzony wielokrotnie w praktyce.
 23. Wykonanie prototypu urządzenia do badania skuteczności zerowania. Prototyp sprawdzony wielokrotnie w praktyce.
 24. Opracowanie metody i wykonanie prototypu do pomiaru oporności właściwej pyłów. Prototyp sprawdzony wielokrotnie w praktyce.

Źródła:
1) Akta osobowe dr. inż. K. Bielańskiego w archiwum Katedry Miernictwa Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
2) B. Szadkowski, M. Bojarska-Kowalik: 50 lat Instytutu Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej., Elektryka, z. 140, Gliwice 1994, strona 107.
3) Politechnika Częstochowska 1949-1999, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa, 1999, strony 581-583.
4) A. Gąsiorski: Od Katedry Elektrotechniki do Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, strony 101-104.
5) Znajomość osobista autora opracowania najpierw studenta, potem pracownika akademickiego w tej samej Katedrze.

Wykorzystano pracę:
"Polacy Zasłużeni dla elektryki.
Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki".
PTETiS, Warszawa-Gliwice-Opole 2009, ISBN 978-83-927653-1-8, ss. 455-458.
Za zgodą Redaktora.


( Home page )