( Home page )

LECH ZNAMIROWSKI (1944-2008)

dr hab. inż. Lech Znamirowski (1944-2008)

Urodzony 3 maja 1944 roku w Imbramowicach, woj. krakowskie. W roku 1945 Jego rodzina przeniosła się do Zabrza i tu ukończył szkołę podstawową oraz średnią.

W roku 1962 rozpoczął studia na Wydz. Elektrycznym Politechniki Sląskiej (PŚl). Od roku 1964 kontynuował studia na nowoutworzonym Wydziale Automatyki.

Jego pracę dyplomową “Zaprojektować, wykonać i zbudować układ sterowania pracą wzmacniacza operacyjnego maszyny iteracyjnej” ocenili na bardzo dobry profesorowie T. Zagajewski i S. Węgrzyn. Po ukończeniu studiów w r. 1968 podjął pracę w Katedrze Regulacji.

Prowadził zajęcia (ćwiczenia tablicowe i laboratoryjne) z teorii regulacji, cyfrowych układów automatyki, programowania maszyn cyfrowych, maszyn analogowych, a także wykład z maszyn analogowych i modelowania.

Dnia 21 XII 1976 obronił pracę doktorską nt. “Zagadnienia automatyzacji procesu przygotowania schematów maszynowych dla modeli obiektów dynamicznych”. Promotorem pracy był doc. Olgierd Palusiński. Przed ukończeniem pracy doktorskiej Lech Znamirowski był już autorem kilkunastu publikacji, współautorem 5 skryptów i książki — dotyczących “Modelowania analogowego i hybrydowego”.

W roku 1978 został kierownikiem Zespołu Teleinformatyki. W tym samym roku, w zespole zostało zbudowane telekomunikacyjne łącze światłowodowe.

W badaniach naukowych kontynuowanych po doktoracie zajmował się m.in. komputerowym wspomaganiem projektowania układów cyfrowych, a w szczególności struktur VLSI. Zajmował się narzędziami wspomagającymi projektowanie i symulację takich układów.

W roku 1985 przebywał w Tucson jako visiting-professor na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Arizona. Wkrótce odwiedził ten uniwersytet ponownie, realizując badania sponsorowane przez stronę amerykańską. Rozszerzył wtedy zakres swoich badań naukowych i zaczął się zajmować projektowaniem układów ASIC, narzędziami CAD/CAE w projektowaniu układów VLSI oraz wykorzystaniem matryc programowalnych FPGA. Po powrocie opracował w Instytucie Informatyki wiele stanowisk laboratoryjnych z tego zakresu.

W tym okresie, uczestnicząc w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w grancie prowadzonym przez prof. Stefana Węgrzyna, rozpoczął badania w najciekawszych chyba obszarach, dotyczących nanotechnologii, nanosystemów informatyki, bioinformatyki i ogólniej — nanonauki. Razem z prof. S. Węgrzynem opublikował z tego zakresu kilka książek i wiele prac. Niektóre z nich przedstawił na konferencjach na całym świecie.

W roku 2005 obronił rozprawę habilitacyjną poświęconą przetwarzaniu informacji w strukturach o przełączanych konfiguracjach, występujących w technologii FPAA (analogowych matryc programowalnych) oraz w nanostrukturach.

Był autorem i współautorem 5 książek, 9 skryptów, kilkudziesięciu artykułów w ważnych światowych czasopismach, prezentował swoje prace na ponad 30 konferencjach na całym świecie. Był inicjatorem wprowadzenia ówczesnych zeszytów naukowych serii Informatyka na międzynarodowe forum wydawnicze, doprowadził do tego przez zmianę nazwy zeszytów na Studia Informatica i stworzenie międzynarodowego kolegium redakcyjnego.

Odszedł nagle (11 XI 2008), w pełni sił twórczych, niezwykły Człowiek, pełen energii, wieloletni pracownik Instytutu Informatyki PŚl, dr hab. inż. Lech Znamirowski. Był niezwykle pracowity, ciągle pełen pomysłów naukowych. Był bardzo aktywnym uczestnikiem instytutowych seminariów. Dbał o jakość prowadzonych prac i angażował się w dyskusje nad prawie każdym prezentowanym tematem badań.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle oddany sprawom nauki, swego Instytutu, którym poświęcał cały swój czas, niespożytą energię i twórczą inicjatywę.

—————————————————————————————————————

Stanisław Kozielski


( Home page )