( Home page )

WIESŁAW TRACZYK

Prof. dr hab. inż.Wiesław Traczyk

Urodzony 9 listopada 1935 roku w Grębkowie, gdzie również ukończył szkołę podstawową (1948).

Maturę i dyplom “Przodownika nauki i pracy społecznej" (co dawało wolny wstęp na uczelnię) uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Mrozach (1952). Wybrał studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej (PW).

W czasie studiów, w 1957 roku, przyjął propozycję pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Automatyki i Telemechaniki PW. W tej instytucji (obecnia nazwa — Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej) pracuje do dziś.

Dyplom magisterski uzyskał, po stażu zagranicznym, w roku 1959, a stopień doktora nauk technicznych w roku 1964. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał za pracę "Synteza automatów asynchronicznych" (1969). Tytuł profesora nadano mu w roku 1983. Obecnie jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Zakładu Optymalizacji i Wspomagania Decyzji.

Od roku 1997 jest też profesorem w Instytucie Łączności w Miedzeszynie.

Roczny staż przemysłowy odbył w Zakładach ASEA w Szwecji (1958-1959), a kilkumiesięczne staże naukowe w ZSRR: Leningradzki Instytut Elektrotechniki (1963), Moskiewski Instytut Energetyczny (1966). W roku 1974 prowadził przez jeden trymestr wykłady na Uniwersytecie w Minneapolis, USA, a przez trzy lata wykładał na Uniwersytecie w Port Harcourt, Nigeria (1984-1987).

Głównym kierunkiem Jego zainteresowań badawczych były układy i systemy cyfrowe, a zwłaszcza projektowanie układów z elementów przekaźnikowych NOR i NAND, układy asynchroniczne, synteza blokowa i mikroprogramowanie. Tym zagadnieniom były poświęcone Jego książki: "Elementy i układy automatyki przekaźnikowej" (WNT, Warszawa 1964), "Projektowanie tranzystorowych układów przełączających" (WNT, Warszawa 1966) oraz "Układy cyfrowe automatyki" (WNT, Warszawa 1974, 1976, tłumaczenie rosyjskie — Energia, 1978).

Kierowana przez niego grupa badawcza wdrożyła kilka zaprojektowanych przez siebie systemów cyfrowych i komputerowych, głównie na potrzeby energetyki, kolejnictwa i Ministerstwa Obrony Narodowej. Za osiągnięcia badawcze uzyskał dwie indywidualne Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W ciągu ostatnich lat Jego działalność naukowa jest związana głównie z ● inżynierią wiedzy, ? sztuczną inteligencją i ? logicznymi metodami wspomagania decyzji. Tej tematyce poświęcił kilkanaście publikacji, m.in. redagowaną przez siebie książkę "Problemy sztucznej inteligencji" (Wiedza i Życie, Warszawa 1995) oraz 2 projekty wykonane pod jego kierownictwem, a finansowane przez Komitet Badań Naukowych.

Jego prace prowadzone w Instytucie Łączności są związane ze wspomaganiem decyzji i problemami odkrywania wiedzy.

Przez wiele lat wykładał podstawowe przedmioty wprowadzające do techniki cyfrowej, takie jak: "Teoria automatów", "Układy logiczne", "Układy cyfrowe", "Systemy cyfrowe" i "Architektura komputerów". Jest autorem podręcznika "Układy cyfrowe" (WNT, Warszawa 1982,1986). Od lat 1980' wykłada "Inżynierię wiedzy" oraz "Metody sztucznej inteligencji".

Wypromował 13 doktorów (w tym 2 cudzoziemców), recenzował 28 rozpraw doktorskich i 12 prac habilitacyjnych.

Był prodziekanem Wydziału Elektroniki PW (1971-1975), zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu Automatyki (1975-1981) oraz dyrektorem Instytutu Automatyki (1981-1984, wybranym przez pracowników). Dwukrotnie (w latach 1981 i 1984) był wybrany do Senatu Politechniki Warszawskiej, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Był też przewodniczącym kilku komisji wydziałowych. Obecnie jest przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz członkiem Rektorskiej Komisji Nagród i Odznaczeń, a także dwóch komisji wydziałowych.

Jest żonaty, ma jednego syna (pracownika Politechniki Warszawskiej) i dwóch wnuków. Interesuje się niezbyt poważną muzyką klasyczną, lubi pracę na działce.


    Zaczerpnięto z:
    "Profesorowie i docenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 1951-2001". Pod red. J.S. Bobera i R. Z. Morawskiego. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2001. ISBN 83-914580-3-2.

( Home page )