( Home page )

JERZY SAWICKI

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki

Urodzony 19 sierpnia 1927 r. w Bydgoszczy jako syn znanego adwokata Wacława Sawickiego. Mieszkał wraz z rodzicami w Bydgoszczy początkowo przy ul. Gdańskiej 71, a następnie - przy ul. 20 Stycznia 5.

We wrześniu 1934 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej przy Miejskim Gimnazjum Męskim im. Mikołaja Kopernika przy ówczesnej ulicy Paderewskiego 2. Do I Komunii Św. przystąpił 9 maja 1937 r. Już jako 10-latek lubił czytać ksiażki "Gdańsk" i "Morze i Pomorze" z serii "Cuda Polski" wydawanej w Poznaniu.

Podczas okupacji niemieckiej, w listopadzie 1939 wraz z rodzicami wyjechał do Generalnej Guberni i zatrzymali się w Warszawie. Po roku, wyprowadzili się na Podlasie, w rodzinne strony ojca.

Od wiosny 1940 r. rodzice przerabiali z nim materiał gimnazjum. W ciągu 2 lat szkolnych, przerobili trzy klasy gimnazjum. W lecie 1942 r. jego rodzice wraz z innym prawnikiem utworzyli tajne gimnazjum i liceum w Sokołowie Podlaskim. Początkowo, uczyło się w nim 7 osób, ale już w roku szkolnym 1942/43 uczniów było 49, a w roku następnym - 72. Po przejściu frontu (Podlasie, sierpień 1944) szkoła się ujawniła i działała do roku 1951. Już w jesieni 1944 r. intensywnie przygotowywano uczniów do matury aby wiosną 1945 mogli zdawać maturę.

Do Bydgoszczy rodzina Sawickich wróciła dopiero 25 IV 1945 r. Nazajutrz, młody Sawicki zapisał się do jedynego czynnego już liceum (pozostałe były jeśzcze zajęte przez szpitale polowe). Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim został przyjety do drugiej klasy I Państwowego Gimnazjum i Liceum przy ul. Sowińskiego 5. Po wojnie był jednym z najmłodszych uczniów w klasie.

Świadectwo dojrzałości uzyskał z dwumiesięcznym opóźnieniem (11 IX 1945), ponieważ po pozytywnie zdanych egzaminach pisemnych zachorował na odrę. Jesienią 1945 rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (PG). Z początkiem III roku studiów wybrał specjalność "maszyny i aparaty elektryczne", egzamin dyplomowy zdał 29 XII 1950 r. Już od dnia 1 II 1950 roku rozpoczął pracę w ówczesnej Katedrze Miernictwa Elektrycznego i Pomiarów Maszyn na tym samym Wydziale.

Pracę doktorską pod tytułem "Analiza metrologiczna skompensowanej modyfikacji mostka Wheatstone'a" przygotował pod opieką ówczesnego docenta dra inż. Stanisława Trzetrzewińskiego i obronił w roku 1959 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. W następnych latach wydajnie pracował naukowo, publikując szereg poważnych artykułów. Brał udział m.in. w kilku Światowych Kongresach IMEKO (w 1961 w Budapeszcie, w 1976 r. w Londynie, w 1982 roku w Berlinie Zachodnim, w 1988 roku w Houston - USA, w 1994 roku w Turynie), gdzie prezentował swoje prace.

Po uzyskaniu habilitacji (1966) za pracę pt. "Studium metrologiczne odchyłowych mostków prądu stałego" został powołany na stanowisko docenta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Tytuł profesora otrzymał 6 lipca 1973 roku, a Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał go na to stanowisko z dniem 1 sierpnia 1973 roku.

W latach 1970-97, profesor Jerzy Sawicki był kierownikiem Katedry Miernictwa Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG.

Dalsza działalność naukowa owocowała wieloma pozytywnie zakończonymi promotorstwami rozpraw doktorskich oraz recenzjami w przewodach doktorskich oraz habilitacyjnych. Sporządzał też oceny dorobku do wniosków o tytuły profesora. Za całokształt dorobku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego (1993).

Za wieloletnią dzialalność w Polskim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) zostal wyróżniony przyznaniem Mu członkostwa honorowego ( nr 41 ) w roku 1991.

W roku 2008 przeszedł na emeryturę. Pisze bardzo interesujące artykuły wspomnieniowe nt. swego życia oraz ludzi z którymi się zetknął.


Opracowano na podstawie:
1) "40-lat PTETiS" Biuletyn nr 5 (jubileuszowy). Pod red. A.J. Marusaka. Warszawa 2001, ss.199.
2) Prof J. Sawicki "... o latach spędzonych w Bydgoszczy". http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35596,4888564.html


( Home page )