( Home page )

ZYGMUNT KUŚMIEREK

Prof.dr hab.inż. Zygmunt Kuśmierek

Urodzony w 1936 r. w Skaratkach. Tytuł magistra inżyniera elektryka uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (1958), a następnie doktorat (1966) i habilitację (1982).

W latach 1983-90 był zatrudniony na stanowisku docenta. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w Politechnice Łódzkiej (1991). Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1995 r.

Przedmiotem Jego zainteresowań naukowych jest metrologia elektryczna, przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych, pomiary magnetyczne, a w szczególności problematyka pomiarów wielkości elektrycznych w układach elektroenergetycznych o niesinusoidalnych napięciach i prądach oraz pomiary magnetyczne ze szczególnym uwzględnieniem badań właściwości magnetycznych materiałów elektrotechnicznych (blach elektrotechnicznych), badania i ocena środków i systemów ochrony przeciwporażeniowej.

Jest autorem i współautorem 84 artykułów naukowych i referatów w czasopismach krajowych i międzynarodowych, 3 książek: "Pomiary mocy i energii w systemach elektroenergetycznych" (1994), "Technika pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych" (1993), "Badanie i ocena środków ochrony przeciwporażeniowej" (2000), 10 skryptów i uzyskał 13 patentów. Jest autorem i współautorem 6 podręczników akademickich z metrologii elektrycznej. Opracował 46 ekspertyz naukowych i licznych prac naukowych wykonywanych na zlecenie przemysłu.

Był promotorem 9 zakończonych przewodów doktorskich, recenzentem 11 prac habilitacyjnych i doktorskich oraz opiekunem 68 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

Był lub jest: członkiem Sekcji Elektrometrologii Komitetu Elektrotechniki PAN (1990-95), członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 1993) oraz Komisji Kształcenia tegoż Komitetu (od 1998). Był członkiem Komisji Normalizacyjnej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (1994-1998) oraz Zespołu Miernictwa Interdyscyplinarnego w Komitecie Badań Naukowych (1992-93 i 1996-97). Był Członkiem Komitetów Naukowych kilku Konferencji Międzynarodowych i Krajowych. Jest członkiem SEP.

Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989) i Złoty Krzyż Zasługi (1979) i Honorową Odznakę Miasta Łodzi (1990). 2-krotnie otrzymał nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [indywidualną (1981) i zespołową (1983)] oraz 24-krotnie — Rektora Politechniki Łódzkiej.

Jest członkiem PTETiS (Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej) od 1968 roku, był sekretarzem Oddziału Łódzkiego (1971-95), jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej (od 1988). W roku 1999 otrzymał godność członka honorowego PTETiS ( nr 66 ).

Pasjonuje się literaturą piękną i psychotroniką.


A. J. Marusak (SAiP OW SEP)
Zaczerpnięto z pracy:
"40-lat PTETiS" Biuletyn nr 5 (jubileuszowy). Pod red. A. J. Marusaka. Warszawa 2001, ss.199.

( Home page )