( Home page )

ANDRZEJ KŁOS

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kłos

Urodzony w Tenczynku (woj. krakowskie) 18 IV 1924 r. Do roku 1939 mieszkał w Krakowie gdzie ukończył szkołę podstawową.

W latach 1940-42 pracował jako robotnik oraz uczęszczał do zawodowej szkoły dla elektrotechników. Od 1942 r. do zakończenia wojny pracował jako monter i technik elektryk w elektrowni krakowskiej, w dziale budowy i eksploatacji sieci rozdzielczej. W tym samym czasie ukończył — w tajnym nauczaniu — liceum ogólnokształcące zakończone maturą.

Po zakończeniu wojny (1945) rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i pracował w szkolnictwie zawodowym jako nauczyciel. Od roku 1949 pracował w energetyce krajowej, początkowo w Elektrowni Zabrze jako inżynier ruchu.

W 1950 r. otrzymał dyplom magistra inżyniera i przeniósł się do Warszawy gdzie pracował przy tworzeniu ogólnokrajowej dyspozycji mocy. Pracował w Państwowej Dyspozycji Mocy (1950-60) na stanowiskach dyspozytora ruchu i kierownika sekcji sieciowej. W tym czasie rozpoczął pracę nad doktoratem na temat “Ekonomiczny rozdział obciążeń w systemie elektroenergetycznym”, który zakończył opublikowaniem oryginalnej metody i uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych na Politechnice Śląskiej.

Przebywał na 10-mies. stypendium na Uniwersytecie Londyńskim (1950-60), gdzie wykonał i opublikował pracę dotyczącą teorii sieci elektrycznych i wykorzystania tej teorii do modelowania sieci elektroenergetycznych. W roku 1970 wyjechał na roczny pobyt na Uniwersytet w Manchester jako wykładowca, prowadził prace badawcze dotyczące rozwiązywania zagadnień sieciowych.

W Instytucie Energetyki był kierownikiem pracowni, w Zakładzie Systemów, zajmującej się problemami prowadzenia ruchu i planowania rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (1960-62) — brał udział w uruchomieniu i wdrożeniu pierwszego w energetyce komputera “Urał”. Następnie był kierownikiem Zakładu Techniki Cyfrowej (1962-66) i z-cą dyrektora do spraw naukowych (1970-76).

Habilitację uzyskał na Politechnice Śląskiej za pracę dotyczącą teoretycznych podstaw obliczeń stanów sieci elektrycznych (1976). W latach 1976-81 był dyrektorem Centrum Informatyki Energetyki.

Na Politechnice Warszawskiej (1982-97) był zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Elektroenergetyki (1983-85), prowadził wykłady, prace dyplomowe i prace doktorskie. Opublikował ponad 70 artykułów w pasie krajowej i zagranicznej, jest współautorem 3 książek i ok. 80 prac studialnych nie publikowanych. Jest współredaktorem pisma Electrical Power & Energy Systems. Jest członkiem organizacji międzynarodowych CIGRE i PSCC oraz krajowych SEP i PTETiS.

W roku 1999 otrzymał godność członka honorowego PTETiS ( nr 72 ).


A. J. Marusak (SAiP OW SEP)
Na podstawie:
"40-lat PTETiS" Biuletyn nr 5 (jubileuszowy). Pod red. A. J. Marusaka. Warszawa 2001, ss.199.

( Home page )