( Home page )

ZDZISŁAW BUBNICKI (1938-2006)

Prof. dr. hab. inż. Zdzisław Bubnicki

Urodzony we Lwowie 17 VI 1938 r. jako syn Franciszka. Był uczniem V Liceum Ogólnokształcącego im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach. W finale VI Olimpiady Matematycznej otrzymał wyróżnienie (1955). Dyplom magistra inżyniera otrzymał w 1960 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Od roku 1962 pracuje na Politechnice Wrocławskiej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1964), doktora habilitowanego (1967) oraz tytuły prof. nadzwyczajnego (1973) i zwyczajnego (1979). W wieku 35 lat został najmłodszym w owym czasie profesorem nauk technicznych w Polsce. Jest organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Sterowania i Techniki Systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Kierował Wrocławską Pracownią Systemów Wiedzy i Sztucznej Inteligencji Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. W roku 1986 został członkiem korespondentem, a w 1994 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk (PAN).

W swojej działalności badawczej zajmuje się problematyką dyskretnych systemów sterowania, komputerowych systemów identyfikacji, rozpoznawania i sterowania, systemów operacyjnych oraz systemów decyzyjnych z reprezentacją wiedzy.

Stworzył wrocławską szkołę naukową systemów sterowania i informatyki, wypromował 45 doktorów, z których 16 zajmuje stanowiska profesorskie. Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych organizacji. Wybitny specjalista w dziedzinie informatyki i automatyki, twórcy nowych kierunków badawczych w zakresie systemów informatyki i sterowania. wybitny specjalista w zakresie systemów sterowania. W tych dziedzinach stworzył nowe kierunki badawcze.

Jest autorem pięciu książek oraz ponad 200 prac naukowych opublikowanych m.in. w czołowych międzynarodowych wydawnictwach, np.: Elsevier, Springer.

Najważniejszymi rezultatami jego prac jest: ● sformułowanie nowych warunków zbieżności procesów dyskretnych w systemach automatyki i informatyki, ● opracowanie teorii złożonych systemów identyfikacji i rozpoznawania oraz jej licznych zastosowań, ● rozwinięcie problematyki sterowania kompleksami operacji z zastosowaniami do procesów produkcyjnych i systemów komputerowych, ● opracowanie metody logiczno-algebraicznej i nowych algorytmów uczenia przydatnych do projektowania systemów ekspertowych bazujących na wiedzy, ● stworzenie i rozwinięcie teorii zmiennych niepewnych oraz jej zastosowań do projektowania systemów decyzyjnych, ● stworzenie i rozwinięcie jednolitej teorii systemów niepewnych z reprezentacją wiedzy. Rezultaty tych prac, a zwłaszcza trzy ostatnie zagadnienia weszły na trwałe do światowego dorobku w omawianych dziedzinach.

Wyniki swych prac opublikował w ponad 250 publikacjach (w większości w wydawnictwach międzynarodowych) oraz 8 książkach. Światowy rozgłos przyniosła Mu książka "Identification of Control Plants" (Elsevier, 1980). Dwie książki wydane przez Springera (2002 i 2003) poświęcone są zmiennym niepewnym oraz analizie i podejmowaniu decyzji w systemach niepewnych.

Swoje prace przedstawiał jako visiting professor lub na międzynarodowych konferencjach (w tym na światowych kongresach IFAC i IFIP) w USA, Japonii, Kanadzie, Australii, Brazylii, Indiach, Chinach, Meksyku, Egipcie oraz większości krajów Europy. Był wielokrotnie zapraszany przez organizatorów konferencji międzynarodowych do przedstawienia referatów plenarnych, udziałów w komitetach programowych i organizacji sesji specjalnych.

Wniósł ogromny wkład w rozwój automatyki i informatyki w Polsce. Jest wieloletnim przewodniczącym Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN i wieloletnim członkiem Prezydium PAN. Był lub jest członkiem licznych krajowych i międzynarodowych organizacji, i asocjacji naukowych. Był m.in.: przewodniczącym Rad Naukowych Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki oraz Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, członkiem Prezydium PAN i prezesem Wrocławskiego Oddziału PAN, a także reprezentantem Polski we władzach Międzynarodowej Federacji Informatyki IFIP. Jest członkiem honorowym Światowej Organizacji Systemów WOSC, senior member of IEEE, członkiem komitetów naukowych IFIP i IFAC, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz American Association for the Advancement of Science, a także członkiem zarządu międzynarodowej organizacji IASTED. Jest członkiem redakcji kilkunastu krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, serii wydawniczej Springera "Advances in Computing Sciences" oraz przewodniczącym rady redakcyjnej "Archives of Control Science".

Otrzymał 3 doktoraty honoris causa: ● Politechniki Szczecińskiej (2001), ● Wojskowej Akademii Technicznej (2001) i ● Politechniki Poznańskiej (2003);

Zainicjował cykl międzynarodowych konferencji Systems Science, organizowanych pod jego przewodnictwem we Wrocławiu od ok. 30 lat (przemiennie ze współpracującymi ośrodkami w USA i Anglii). W tych konferencjach biorą udział wybitni uczeni ze światowej czołówki. Wydawaje we Wrocławiu międzynarodowy kwartalnik pn. Systems Science, jako inicjator i redaktor naczelny. Od 20 lat organizuje we Wrocławiu cykl konferencji krajowych "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe", który zainicjował. W ostatnich latach jest głównym organizatorem i przewodniczącym komitetu programowego Krajowych Konferencji Automatyki organizowanych w różnych ośrodkach Polski co 3 lata jako najwyższej rangi forum w tej dziedzinie.

Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, nagrodami oraz wyróżnieniami krajowymi i zagranicznymi, m.in. otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, medal IFIP, Distinguished Leadership in Science and Education Award Międzynarodowego Instytutu Badań Systemowych i Cybernetyki IIAS.

Zmarł dnia 12 III 2006 r. we Wrocławiu, pochowany (20 III) na Cmentarzu parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej.


A. J. Marusak (SAiP OW SEP)
Na podstawie:
"Profesor Zdzisław Bubnicki doktorem honoris causa WAT", Przyzmat nr 148, Politechnika Wrocławska www.
"Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Bubnicki", Politechnika Poznańska (nota biograficzna d.h.c.) www.
"Wybitni absolwenci", V LO w Gliwicach www.

( Home page )