( Home page )

NPPP 2006

Mi鹽zynarodowa Konferencja

Elektrownie Jケdrowe dla Polski

Warszawa, 1-2 czerwca 2006 r.

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Komitety | Referaty | Referaty (ang).

OMモWIENIE N3P06


Organizatorzy

Stowarzyszenie Elektrykw Polskich

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

Wspウorganizatorzy

Mi鹽zynarodowa Agencja Energii Atomowej
Pastwowa Agencja Atomistyki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Polski Komitet 詣iatowej Rady Energetycznej
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony 罫odowiska
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
Komitet Problemw Energetyki PAN
Instytut Energetyki
Agencja Rynku Energii S.A.
Instytut Energii Atomowej
Instytut Problemw Jケdrowych

Patronat

Premier RP
Minister Gospodarki RP
Europejska Konwencja Narodowych Stowarzysze Elektrykw EUREL

Sponsor gウwny:

Sponsorzy

Patronat medialny:

 

 

Komitet Programowy

Zbigniew Bicki przewodniczケcy
Stefan Chwaszczewski z-ca przew.
Zdzisウaw Celiski z-ca przew.
Tadeusz Wjcik Sekretarz Naukowy
Jacek Baurski
Halina Bownik-Trymucha
Mirosウaw Duda
Marek Jaczewski
Sウawomir Krystek
Stanisウaw Latek
Krzysztof Lipko

Jacek Marecki
Andrzej Mikulski
Jan Soliski
Andrzej Strupczewski
Roman Trechciski
Hanna Trojanowska
Jacek Wakowicz
Krzysztof Wieteska
Hans Holger Rogner Ekspert Zagraniczny MAEA
Stella Broソek Ekspert Zagraniczny FORATOM

Komitet Organizacyjny

Roman Trechciski Przewodniczケcy
Jacek Baurski
Jerzy Chmielewski
Anna Czarnecka
Zbigniew J鹽rzejczyk
Klemens Kruszewski
Tadeusz Madany
Marek Rabiski
Tadeusz Wjcik
Anna Wjcikowska

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

 

SPIS TRE靴I

 1. Dlaczego w Polsce istnieje konieczno懈 budowy elektrowni jケdrowych
  J. Marecki, M. Duda
 2. Energia jケdrowa, trendy globalne i spojrzenie w przyszウo懈
  H.-H. Rogner, D. Weisser
 3. Renesans energetyki jケdrowej w krajach Unii Europejskiej
  S. Tulonen
 4. Do忤iadczenia w eksploatacji elektrowni jケdrowych na 忤iecie
  L. Mampaey
 5. Post麪 w dziedzinie bezpieczestwa reaktorw jケdrowych
  S. M. Modro, M. W. Jankowski
 6. Konkurencyjno懈 elektrowni jケdrowych na 忤iecie
  E. Bertel
 7. Piケty reaktor energetyczny w Finlandii
  V. Ryh舅en
 8. Francuski program energetyki jケdrowej - Do忤iadczenia EDF
  B. Roche
 9. Porwnanie rソnych opcji energetycznych z punktu widzenia ochrony 徨odowiska i zrwnowaソonego rozwoju
  A. Vo゚
 10. Projekt reaktora EPR
  B. Debontride
 11. Projekt reaktora energetycznego AP1000
  B. Doehnert
 12. Projekt reaktora ESBWR
  C. Maslak, A. Carlson, J. Segarra
 13. Elektrownia jケdrowa z reaktorem VVER-1500
  S. I. Antipov, M. F. Rogov, V. P. Novak
 14. Rozwj technologii Candu i ACR-1000
  A. Alizadech
 15. Siemens: maszynownia dla elektrowni jケdrowych
  U. Kaufmann
 16. Zasady licencjonowania elektrowni jケdrowych w Polsce oraz koncepcje gospodarki odpadami promieniotwrczymi
  P. Korzecki, J. Niewodniczaski
 17. Ramy prawne dla energetyki jケdrowej w Unii Europejskiej
  J. Kaniewski
 18. Ksztaウcenie i szkolenie personelu dla potrzeb energetyki jケdrowej
  R. L. Long
 19. Spoウeczestwo polskie wobec energetyki jケdrowej
  S. Latek
 20. Francuskie do忤iadczenia w zakresie informacji i komunikacji spoウecznej o energetyce jケdrowej
  A. Bucaille
 21. Ewolucja amerykaskiej opinii spoウecznej o energetyce jケdrowej
  A. S. Bisconti, R. L. Long
 22. Informacja spoウeczna o energetyce jケdrowej w Szwecji i ewolucja opinii spoウecznej (rysunki)
  H. Ehdwall

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

( Home page )