APW'04
'Automatyka i Pomiary w Warszawie 2004'
(16 września 2004 r.)

Konferencja integracyjno-historyczna zorganizowana z okazji 45-lat Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEPJan Jagoda

KOMISJA / SEKCJA AUTOMATYKI i POMIARÓW ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SEP
(w latach 1959 - 2004)

Działalność stowarzyszeniowa Oddziału Warszawskiego SEP w dziedzinie automatyki i pomiarów zapoczątkowała inicjatywa grona entuzjastów nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się dziedziny techniki, szybko i skutecznie wnikającej w sferę działalności zawodowej kolegów elektryków.

Komisję Automatyki i Pomiarów w Oddziale Warszawskim powołano w dniu 20 maja 1959 r. Przewodniczącym Komisji z powołania został kol. Józef Chmielarz. Aktywnymi członkami - założycielami Komisji byli również koledzy: Edward Kobosko, Zygmunt Kosztowski, Ryszard Tobolski i Edward Sepczyński.

W ramowym programie działania jako zadania Komisji założono:

 • działalność informacyjną w zakresie celowości i sposobów wprowadzania automatyzacji oraz sterowania i pomiarów w procesach technologicznych;
 • szkolenie, odczyty, organizowanie wycieczek technicznych;
 • poszukiwanie nowych form działalności itp.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków OW SEP w dniu 29 marca 1960 r. ukonstytuowało się pierwsze czteroosobowe Prezydium Komisji Automatyki i Pomiarów, z przewodniczącym kol. Jozefem Chmielarzem (rys.1).

Zainteresowanie jakie wzbudziła działalność Komisji potwierdziło trafność i celowość przyjętych w programie zadań. Zaspokajanie zainteresowań członków i sympatyków łącznie z ciągłym doskonaleniem form działalności poprzez współpracę z innymi komisjami, udział w organizacji oraz organizacja wycieczek technicznych i konferencji naukowo-technicznych zaowocowało wkrótce znacznym wzrostem ilościowym liczby członków i sympatyków, w wyniku czego, z dniem 7 kwietnia 1971 r. dokonano przekształcenia Komisji w Sekcję Automatyki i Pomiarów. Umożliwiło to nawiązanie ściślejszej współpracy członków Sekcji z kolegami zorganizowanymi w kołach zakładowych i pośrednio z zakładami przemysłowymi.


Rys.1. Na wycieczce w Kazimierzu; Zdzisław Kacprzyk i Józef Chmielarz (z prawej)

Po zgłoszeniu akcesu do nowo powstałej Sekcji pierwszych kół zakładowych ukonstytuowało się 7-osobowe Kolegium Sekcji Automatyki i Pomiarów, w skład którego weszli przewodniczący Kół Zakładowych oraz członkowie i opiekunowie tych Kół z ramienia Zarządu OW SEP. Powstała Sekcja Automatyki i Pomiarów kontynuowała formy pracy Komisji, a jednocześnie wprowadzała nowe, odpowiednie do rozszerzonego zakresu wynikającego z zapotrzebowania ciągle rosnącego stanu ilościowego zainteresowanych.

W związku z narastającymi zadaniami oraz w celu zapewnienia aktywistom Sekcji większej samodzielności i osobistej inicjatywy, dokonano podziału realizacji zadań wśród członków Kolegium i Sekcji. Utworzono referaty: sympozjów i wystaw, współpracy z OW NOT, informacji technicznej oraz szkolenia i wycieczek (rys.2).


Rys.2. Wycieczka do elektrowni TURÓW

Działalność, początkowo Komisji i następnie Sekcji, obejmowała szeroki wachlarz zagadnień z dziedziny automatyki i pomiarów elektrycznych począwszy od podstawowych elementów i przyrządów, poprzez konstrukcje złożone i ich zastosowanie, do kompleksowej automatyzacji w różnych gałęziach przemysłu, w biologii, medycynie, technice astronautycznej itp.

Z nowatorskiej, chociaż nietypowej działalności Sekcji wymienić należy cykl odczytów poświęconych zagadnieniom tzw. "paranormalnym", takim jak: telepatia, różdżkarstwo, jasnowidztwo, biomagnetyzm, hipnoza i inne, zorganizowany w intencji skompletowania zespołu osób i. przyrządów w celu fizycznego mierzenia tych zjawisk. Duża frekwencja na zebraniach była wynikiem ciekawości tematu prelekcji, jak i dla poznania osobowości prelegentów, wśród których byli: ks. mgr inż. J. Podbielski, dr wet. T. Podbielski, dr med. J. Rublewski, dr St. Grabiec, prof. K. Kwiatkowski, i Czesław Klimuszko — jasnowidz, fitoterapeuta, bioenergoterapeuta, franciszkanin.

Drugą wylansowaną przez Sekcję tematyką była telewizja kolorowa i elementy elektroniczne produkcji krajowej. Zorganizowany w 1971 r. w Zakładach Lamp Oscyloskopowych cykl prelekcji najlepszych krajowych specjalistów był bodźcem do oceny krajowych możliwości i podjęcia decyzji w sprawie rozwoju i produkcji Zakładu (rys.3).


Rys.3. Podziękowanie dyrekcji Zakładów Lamina

Problem ochrony środowiska był kolejnym tematem dwudniowych zebrań zorganizowanych w latach 1975 i 1974 wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska oraz Instytutem Kształtowania Środowiska nt. "Przyrządy i metody pomiarowe w ochronie wód i powietrza" oraz "Metody i przyrządy pomiarowe wibracji, hałasu oraz skażeń powierzchni gleby".

Sekcja samodzielnie, w porozumieniu oraz przy współudziale Komisji Wycieczkowej OW SEP, a także z innymi stowarzyszeniami NOT organizowała wyjazdowe sesje szkoleniowo-techniczne na terenie całego kraju z uwzględnieniem atrakcyjnego programu turystycznego (rys.4).


Rys.4. Program wycieczki do Drezna i Turowa

O wniesionym wysiłku organizacyjnym może zaświadczyć statystyka, że w 25 wyjazdach w latach 1964 - 1974 poznano i zwiedzono (rys.5): 83 zakłady przemysłowe w kraju i 6 zakładów w NRD i CSRS oraz na Węgrzech. Zwiedzono 54 obiekty turystyczne, przejechano autokarami ok. 23.400 km, z udziałem 842 uczestników. Kierując się doświadczeniami Komisji / Sekcji, również Koła Zakładowe Sekcji organizowały z powodzeniem zebrania z programem odczytowo-dyskusyjnym oraz wyjazdy do różnych zakładów w celach szkoleniowych.


Rys.5. Mapka tras wycieczek technicznych zorganizowanych przez SAiP OW SEP w latach 1959-1998

Podkreślenia wymaga zorganizowanie przez Komisję / Sekcję wielu konferencji, seminariów i szkoleń, np.:

 • 3-miesięczny kurs z zakresu automatyki stykowej z udziałem 30 uczestników (1969 r.);

 • "Konferencja koordynacyjna producentów i użytkowników automatyki" - z udziałem 274 uczestników z całego kraju, 1969 r. (rys.6);


Rys.6. Prezydium konferencji - od lewej: K.E.Gawąd, J.Felicki, J.Kożuchowski, Z.Kacprzyk, J.Binda

 • krajowa "Konferencja automatyki kompleksowej '74 — problemy użytkowników i producentów", 300 uczestników (Warszawa, Pałac Staszica) (rys.7);


Rys.7. Konferencja automatyki kompleksowej '74; prof. Andrzej Straszak (trzeci od lewej)

 • krajowa konferencja techniczna "Informatyka '78";

 • konferencje poświęcone: energetyce, w tym jądrowej (1978) oraz — sterowaniu i napędom (1979);

 • Międzynarodowa konferencja "Mikronika '79";

 • 6 konferencji (1980 r.) nt. rozwoju: energetyki krajowej, krajowej informatyki, źródeł światła, systemów zarządzania komputerowego, aparatury firm ELWRO, MERA oraz Tektronix i Rhode Schwarz;

 • 2 konferencje nt. "Asortyment i nowe uruchomienia ZWAR" (1982 r.);

 • 4 konferencje nt. "Komputerowe systemy pomiarowe firmy Tetronix, w tym oscyloskopy i zestawy do badań radiotelefonów" (1983 r.);

 • 2 sympozja: "Automatyzacja procesów produkcyjnych w rolnictwie" (1994 r.) i "Automatyczne sterowanie mikroklimatem w obiektach chowu zwierząt" (1996 r.).

 • seminaria w Warszawie: w Porcie Lotniczym Okęcie, w Instytucie Maszyn Matematycznych - cykl 9 odczytów nt. "Sterowniki programowe"; 2 prelekcje nt. "Napęd elektryczny obrabiarek" i "Akredytacja laboratoriów badawczych w świetle wymagań normy ISO 45001 na podstawie doświadczeń Centralnego Laboratorium Badawczego ZWAR" - zorganizowane przez Koło 108 wspólnie z Kołem 605; seminarium w firmie Siemens nt. "Sterowniki programowalne PLC SIMATIC" (1999 r.),

 • 3 seminaria wyjazdowe: w kopalni "Bełchatów", Rafinerii w Płocku i elektrowni wodnej we Włocławku.

Sekcja Automatyki i Pomiarów nawiązała kontakty z Centralami Handlu Zagranicznego i bezpośrednio z placówkami firm zagranicznych, w tym: ● Mitstui, ● Ericson, ● ASEA, ● Siemens, ● Ferisol/Comet, ● VCR, ● Billman Regulator AB, ● Honeywell oraz ● Stäfa Control System, których przedstawiciele na zebraniach członków Sekcji prezentowali wytwarzane w ich firmach elementy, aparaturę i osprzęt.

W latach 1978-1981 w składzie Sekcji było 16 kół zakładowych, a w tym 790 członków. W kolejnych latach następował spadek aktywności członków w działalności merytorycznej, a od 1990 r. na skutek przemian zachodzących w kraju, spadek ten pogłębiał się i w 2001 r. zostało jedno Koło "specjalistyczne" przy Sekcji Automatyki i Pomiarów (Koło 108).

Od roku 2002, członkowie Koła 108 łącznie z członkami Kolegium Sekcji wykazują znaczną aktywność i starają się przyciągnąć do Koła osoby zainteresowane nowymi technikami. Organizują seminaria, zebrania odczytowo-dyskusyjne, szkolenia i wycieczki, dotychczas zorganizowano:

 • w roku 2002, 2 odczyty:
we współpracy z Komisją Odczytów i Konferencji OW SEP: “Pozycja projektantów branży elektrycznej w strukturze izby inżynierów budownictwa – realia i perspektywy” — przedstawił - mgr inż. Tadeusz Rosak (28.VI.2002),
"Oddziaływanie pola magnetycznego na organizm ludzki i urządzenia techniczne" – wygłosił dr inż. Tadeusz Karwat, PW (grudzień 2002).

 • wycieczkę techniczną do IPC Business Center w Warszawie celem zwiedzenia i zapoznania się z rozwiązaniami wyposażenia i instalacji "inteligentnego budynku biurowego" (styczeń 2003), zorganizował kol. Paweł Krajewski;

 • 6-cio godzinne szkolenie internetowe (w tym 5 godz. zajęć laboratoryjnych) nt. "Wykorzystanie Internetu", z udziałem 26 osób (luty 2003), zorganizował dr inż. Andrzej Marusak;

 • seminarium na temat "Mobilny świat informatyki - wszystko o komputerach przenośnych i akcesoriach do nich, nowoczesne rozwiązania sieciowe i sieci bezprzewodowe"— 3 referaty z prezentacją urządzeń (czerwiec 2003 r.):

"Komputery przenośne marki ACTINA" (trendy i kierunki mobilnych rozwiązań notebooków, geneza marki Actina, prezentacja produktów) — referat przedstawił p. Artur Marcinkiewicz, Action, Warszawa,
"Akcesoria do komputerów przenośnych" (koncepcja mobilnego użytkownika, akcesoria USB, zabezpieczenia min. czytniki linii papilarnych, zasilacze uniwersalne, konwertery, replikatory portów, rozwiązania dla podróżujących użytkowników notebooków) referat przedstawił p. Radosław Bilski, Targus Polska,
"Nowoczesne rozwiązania sieciowe" (trendy i kierunki rozwiązań nowoczesnych sieci bezprzewodowych, telefonia VoIP'owa – internetowa) — referat przedstawił p. Tomasz Skoczylas, Action, Kraków.

 • spotkanie techniczne na temat: "Ochrona przeciw-przepięciowa w instalacjach elektrycznych niskiego napiecia." (październik 2003), — 2 referaty pt.:

"Ochrona klatkowa instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki od skutków przepięć atmosferycznych" — referat przedstawił dr inż. Bolesław Kuca, PW;
"Wymiana doświadczeń z zakresu zagadnień pomiarowych i przeciwpożarowych". — referat przedstawił mgr Witold Ciemiński – rzeczoznawca SEP.

 • wycieczka techniczna do Elektrociepłowni Siedlce (najnowocześniejszej elektrowni gazowej w Europie) połączona ze zwiedzaniem 600 letniego zamku i miasta Liw nad Liwcem (czerwiec 2004), zorganizował kol. Zdzisław Gręda (rys.8, 9 i 10).


Rys.8. Uczestnicy wycieczki do Siedlec, na tle generatora elektrociepłowni gazowejRys.9. Program wycieczki do Siedlec


Rys.10. Zamek w Liwie nad Liwcem i prezes Koła 108 - Z. Gręda

W okresie działalności Komisji / Sekcji Automatyki i Pomiarów funkcje przewodniczących pełnili (tabl.1): Józef Chmielarz (1959 - 1969), Zdzisław Kacprzyk (1970 - 1985), Wojciech Dworak (1984 - 1989), Henryk Kozień (1990 - 2001) i Andrzej Marusak (od listopada 2001).

Tabl.1. Przewodniczący Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEP (1959-2004):

Józef Chmielarz
(1959 - 1969)

Zdzisław Kacprzyk
(1970 - 1985)

Wojciech Dworak
(1984 - 1989)

Henryk Kozień
(1990 - 2001)

Andrzej Marusak
(od listopada 2001)

 

Aktualne informacje na temat Sekcji Automatyki i Pomiarów OW SEP można znaleźć na stronie internetowej
SAiP OW SEP
.

——————————————

Tekst referatu - do celów Internetu - rozszerzył (zaktualizował) A. Marusak (o rys.8-10 i odpowiednią treść).