Konferencja APW'04
'Automatyka i Pomiary w Warszawie 2004'
(Warszawa 16.09.2004)


Konferencja APW'04 (integracyjno - historyczna), została zorganizowana przez Sekcję Automatyki i Pomiarów OW SEP z okazji 45-lecia Sekcji.

Celem konferencji było:

zebranie materiałów historycznych dotyczących automatyki i pomiarów, w formie: referatów, nagrań audio i nagrań wideo,

uczczenie 45-lat SAiP OW SEP.

Konferencję APW'04 zaszczycili swą obecnością trzej profesorowie: Władysław Findeisen, Tadeusz Kaczorek i Henryk Leśkiewicztwórcy warszawskich szkół automatyki na Wydziałach: Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektrycznym i Mechatroniki, w Politechnice Warszawskiej (rys.1). Byli oni specjalnymi gośćmi honorowymi APW'04.


Rys.1. Prezydium Konferencji APW'04: (od lewej) Roman Barlik, Jerzy Kurek, Władysław Findeisen, Henryk Leśkiewicz i Tadeusz Kaczorek

W skład Komitetu Honorowego APW'04 wchodzili: Roman Barlik (dziekan Wydz. Elektrycznego PW), Stanisław Bolkowski (prezes SEP), Mikołaj Busłowicz (prorektor Politechniki Białostockiej - wychowanek Wydz. Elektrycznego PW), Marian Piotr Kaźmierkowski (przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE i dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW), Jerzy Kurek (dziekan Wydz. Mechatroniki PW), Jerzy Szastałło (prezes OW SEP), Piotr Tatjewski (dyrektor Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW).

Uczestnikami APW'04 byli m.in. profesorowie: Radosław Ładziński (IAiIS PW), Jan Felicki (IAiIS PW), Jacek Korytkowski (PIAP W-wa), Jacek Czajewski (IETiSIP PW), Janusz Narkiewicz (MEiL PW), Maciej Szafarczyk (Instytut Technologii Maszyn PW).

Konferencja trwała jeden dzień. Wzięło w niej udział ok. 100 osób z różnych instytucji warszawskich związanych z automatyką i pomiarami - elektryków, elektroników i mechaników (rys.2). Na konferencję zgłoszono 14 referatów, a wygłoszono - 13. Przeprowadzono dyskusję wspomnieniową. Przebieg Konferencji został zarejestrowany (dźwięk i obraz). W miarę opracowywania tych materiałów, będziemy je Państwu udostępniać na tej stronie 'www' (zakładka 'Referaty').


Rys.2. Fotografia zbiorowa uczestników Konferencji APW'04

Komitet Organizacyjny APW'04 składał się z 14 osób (rys.3), przedstawicieli SEP i PW: Andrzej Marusak (przew.), Zdzisław Gręda (org. sali), Piotr Marusak (wyd.), Wojciech Urbański (apar. proj.), Paweł Krajewski (aprowiz.), Anna Kostana (foto), Adam Rogowiec (audio), Marek Piotrowski (film), Arkadiusz Butrym, Wojciech Gątkiewicz, Tadeusz Grudziąż, Jerzy Kamiński, Maciej Ławryńczuk i Michał Michalczyk.


Rys.3. Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji APW'04

Wszystkie referaty zostały wydane drukiem po konferencji, a ponadto, materiały z APW'04 ukazały się na CD i w internecie.

Tytuły niektórych referatów w materiałach pokonferencyjnych - z inicjatywy autorów - są nieco zmienione w porównaniu z tytułami podanymi w programie konferencji.

Przewodniczący K.O. APW'04
/-/ Andrzej Marusak