Oddział Warszawski SEP

Warszawa, dnia 25.10.2006 r.

Wnioski z Konferencji

ZOSE’06

na temat:
,,Pewność zasilania i optymalizacja kosztów zużycia energii w stacjach elektroenergetycznych”,
zorganizowanej przez OW SEP w dniu 25.10.2006 r. w Warszawie

 

  1. SEP wystąpi do władz wyższych uczelni technicznych z wnioskiem o wprowadzenie na kierunku elektroenergetyka dodatkowych zajęć w zakresie systemów zdalnego sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych. SEP deklaruje udział w opracowaniu tematyki zajęć.

  2. SEP wystąpi do PKN (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) z inicjatywą, mającą na celu opracowanie norm branżowych w zakresie sposobu uzyskiwania i gromadzenia danych stanowiących podstawę do sporządzenia audytów energetycznych obiektów na stacjach elektroenergetycznych.

  3. W celu racjonalizacji zużycia energii na stacjach elektroenergetycznych należy dążyć do kompleksowości rozwiązań, a zatem dążyć do znaczącego ograniczenia kosztów ogrzewania budynków na stacjach i stosować najbardziej opłacalny wariant, tj. jednoczesną termoizolację zewnętrzną, połączoną z kompleksową modernizacją systemu grzewczego wraz z zainstalowaniem systemu REKUPERACJI (odzysku ciepła).

  4. Należy opracować i wdrożyć do praktycznego stosowania koncepcję systemu pomiarowego energii zużywanej dla potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych, umożliwiającej pomiary energii w dowolnych przekrojach czasowych oraz w podziale na podstawowe grupy odbiorów, a w szczególności:


Prezes Oddziału Warszawskiego SEP
/-/ Jerzy Szastałło